Renz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Renz Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, przy ul. Magazynowej 5A (kod pocztowy: 62-023), dalej: Spółka.

W sprawie ochrony dotyczących Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się ze Spółką poprzez przesłanie wiadomości pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany powyżej, adres email: rekrutacja@renzgroup.pl.

  • Cele i podstawy przetwarzania. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są przepisy prawa. tj. Kodeksu pracy oraz prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników Spółki. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
  • Okres przechowywania danych. Spółka będzie przechowywać Pana/Pani dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego proces u rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
  • Odbiorcy danych:  Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie dostarczania Spółce usług, bez których, prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną).
  • Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani:

– prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych

– prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

RENZ Sp. z o.o.

||
ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki ||
tel.: +48 61 81 98 600 || fax.: +48 61 62 42 834 || e-mail: sprzedaz@renz.com.pl