Renz

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ

RENZ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GĄDKACH (62-023) PRZY UL. MAGAZYNOWA 5A

NIP 851-020-96-48, REGON 810018450, KRS 0000177525

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) dotyczące sprzedaży towarów i usług określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów i świadczenia usług oferowanych przez RENZ Sp. z o.o. (zwanej dalej RENZ lub Sprzedający) dla Kupującego.

§2

Kupującym w rozumieniu niniejszych OWH jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że niniejsze OWH nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, które to umowy będą negocjowane indywidualnie.

§3

OWH określają m.in. zasady zawierania Umów Sprzedaży przez RENZ oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez RENZ i Kupującego (Stron umowy). Kupujący poprzez sam fakt przystąpienia do składania zamówienia, a następnie podpisania umowy poprzez zamówienie wyrobów bądź usług przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszych OWH.

§4

Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego. Oznacza to, że wszelkie dodatkowe lub sprzeczne wzorce umowne zawarte w jakichkolwiek dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed, jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez RENZ, w którym ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów zostały określone lub które zawierają odniesienia do tych warunków, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez strony. Strony nie będą ich brały pod uwagę, a każde takie warunki nie będą miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek Umowy zawieranej przez strony i nie będą dla nich w żadnym zakresie wiążące.

§5

Postanowienia zawarte w niniejszych OWH mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWH tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.

§6

Jeśli Strony zawarły między sobą inną, pisemną i obopólną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji towarów, w razie sprzeczności postanowień umowy z OWH stosuje się postanowienia tej umowy.

§7

OWH są dostępne w witrynie internetowej www.renz.com.pl zakładka OWH i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.

§8

Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Spółką RENZ, przyjęcie przez Kupującego OWH przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

§9

Przed złożeniem pierwszego zamówienia Kupujący obowiązany jest dostarczyć RENZ osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej:

a) kopię aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innych dokumentów rejestrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) kopię dokumentu nadania numeru NIP.

c) kopię zaświadczenia o numerze REGON.

d) listę osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu Kupującego.

§10

W przypadku, gdy Kupujący nie przedstawi Sprzedającemu listy, o której mowa w §9 d) przyjmuje się, że upoważnia do składania zamówień w swoim imieniu wszystkie osoby prowadzące ze Sprzedającym korespondencję oznaczoną danymi i firmą Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail w domenie Kupującego lub korzystające z numeru telefonu Kupującego lub innych form komunikacji pozwalających zidentyfikować zamawiającego jako pracownika Kupującego.

§11

Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest RENZ (zwane dalej Produkty) przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej RENZ mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez RENZ mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

§12

Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

§13

Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia oznacza, że RENZ otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.

§14

Zamówienie polega na złożeniu co najmniej w formie elektronicznej podpisanego formularza zamówienia, podpisanej oferty handlowej określającej cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub wykonania, podpisane rysunki techniczne, kartę gwarancyjną oraz odchyłki dla wymiarów.

§15

Cena przedstawiona w ofercie, jest wiążąca przez 30 dni od daty widniejącej w ofercie, chyba, że w samej ofercie oznaczono inny termin. Po upływie terminu ważności oferty celem kontynuowania zamówienia wymagana jest pisemna akceptacja przez Kupującego nowej ceny towaru/usługi bądź przesłanie nowego zamówienia zawierającego aktualna cenę.

§16

Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowa oferta stosownie do art. 68 kodeksu cywilnego. W takim przypadku dotychczasowa oferta RENZ traci ważność.

§17

Poza uregulowaniami zawartymi w OWH RENZ dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

§18

Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże RENZ, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

§19

Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, RENZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.

§20

Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z RENZ (zgoda Sprzedającego).

§21

RENZ zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

§22

RENZ nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.

§23

RENZ może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §9 OWH.

§24

Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez RENZ nastąpiła wskutek siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od RENZ lub na skutek sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub niewłaściwego, w tym nieterminowego, wykonania umowy. O zmianie terminu dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

§25

Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, warunki pogodowe, pandemia, stany nadzwyczajne i inne.

§26

Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia RENZ o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń korespondencji i danych kontaktowych. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

§27

RENZ zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – ustanowienia – na rzecz RENZ – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci: a) gwarancji bankowej,

b) akredytywy dokumentowej,

c) polisy ubezpieczeniowej,

d) cesji wierzytelności,

e) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,

f) poręczenia osób trzecich.

§28

Produkty będące przedmiotem sprzedaży: skrzynki pocztowe indywidualne oraz lokatorskie, przeznaczone są do przekazywania listów, kartek pocztowych oraz przesyłek. Opis funkcjonalności i sposób użytkowania towaru zawiera stosowny opis dołączony do zakupionego towaru lub dostępny w witrynie RENZ www.renz.com.pl. RENZ zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego, jednak nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.

§29

Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego towaru i/lub usługi dla zamierzonego przez siebie zastosowania oraz za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru.

III. ZNAK TOWAROWY I PRAWA MAJĄTKOWE

§30

Znak słowno-graficzny „Renz” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sprzedającego, a Kupujący upoważniony jest do używania tego znaku w sposób zgodny z prawem.  W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku towarowego umieszczonego na towarze zakupionym od Sprzedającego.

§31

Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania sprzedaży, do której stosuje się postanowienia niniejszych OWH, stanowią własność Sprzedającego.

§32

Własność Sprzedającego stanowią przedmioty (nośniki), na których przekazane dobro zostało utrwalone, Kupujący nie ma prawa do ich wykorzystania w innych celach, aniżeli użytkowanie zakupionego towaru, nie ma prawa do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostające własnością Sprzedającego, mają być na żądanie Sprzedającego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.

§33

Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, a także nie udostępniać, ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów, informacji oraz dokumentacji technicznej, na podstawie której zostały wykonane zamówione przez Kupującego Produkty.

§34

W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień §30 – §33 powyżej Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 % wartości umowy brutto. Gdyby wartość szkody przekroczyła wartość kary umownej, Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.

 

IV. CENA I PŁATNOŚĆ

§35

Ceny produktów w cennikach czy potwierdzeniu zamówienia Sprzedającego są podawane w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) oraz, o ile nie wskazano inaczej, są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Cenniki nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne. W takim wypadku Strony ustalą, w jakiej walucie ma nastąpić zapłata. W przypadku przeliczenia cen z waluty EUR na PLN obowiązuje kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień poprzedzający wystawienie faktury.

§36

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.

§37

W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty Sprzedającemu w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

§38

W przypadku Kupującego zawierającego po raz pierwszy umowę sprzedaży z RENZ lub Kupującego, który w ostatnich 12 miesiącach zawarł z RENZ mniej niż 3 (trzy) umowy sprzedaży o łącznej wartości niższej niż 5000 zł netto, przed rozpoczęciem produkcji lub wydaniem produktu RENZ może wymagać przedpłaty w wysokości 100% ceny produktu wraz z podatkiem VAT. Produkcja (lub wydanie towaru) następuje następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym RENZ, i od tego dnia liczony jest termin realizacji zlecenia.

§39

RENZ zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu                    art. 193 § 2 kodeksu cywilnego.

§40

Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

§41

Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar stanowiący własność RENZ w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz RENZ. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność RENZ w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie RENZ jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§42

Kupujący nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich przed przejściem własności towaru na Kupującego.

§43

Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

§44

Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.

§45

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci na rzecz RENZ odsetki karne w wysokości ustawowej (odsetki za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych), z zastrzeżeniem §46 poniżej, a także RENZ może żądać przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień. RENZ może również uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego w kwocie określonej przez RENZ.

§46

W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie należności będzie dłuższe niż 30 dni licząc od daty jej wymagalności:

a) Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki karne w wysokości podwójnych odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych za cały okres zwłoki. Zastosowanie ma art. 481 kodeksu cywilnego;

b) RENZ niezwłocznie przekaże sprawę do windykacji zewnętrznej i obciąży jej kosztami Kupującego;

c) RENZ ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.

§47

Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§48

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, RENZ zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.

§49

Sprzedający ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Kupującym umów.

§50

Wyłącza się możliwość dokonywania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów.

§51

Kupujący upoważnia RENZ do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§52

Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. Jeżeli Kupujący nie wskaże inaczej to faktura VAT zostanie wysłana przez Sprzedającego na adres e-mailowy, z którego przyszło zamówienie.

§53

Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

V. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

§54

Terminy dostawy mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, o których mowa w §24 i §25 powyżej. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody, bądź nie wpłynięcia zaliczki, o której mowa w §38.

§55

Miejscem wydania produktów jest magazyn w siedzibie RENZ, chyba że z Potwierdzenia Zamówienia wynika inaczej.

§56

Kupujący może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.

§57

W momencie odbioru produktu z magazynu Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując oględzin nie tylko opakowania, ale również jego zawartości i zgodności z zamówieniem. Poświadczenie odbioru produktu jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego.

§58

W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany.

§59

W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków lub wad najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy.

§60

Pracownik magazynu Sprzedającego wydający produkt każdorazowo umożliwia Kupującemu dokonanie szczegółowych oględzin produktu pomagając w rozpakowaniu, sprawdzeniu zawartości i ponownym zapakowaniu produktu. Kupujący na własne ryzyko może zrezygnować z dokonania takich oględzin, zobowiązany jest jednak do podpisania adnotacji o dokonaniu zbadania produktu.

§61

Sprzedający może dostarczyć Kupującemu produkt na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.

§62

Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za produkt i transport.

§63

Wybór przewoźnika oraz formy dostawy każdorazowo leży w gestii Kupującego, który powinien zawrzeć taką informację na zamówieniu. Brak informacji o wyborze przewoźnika lub ogólne zapiski dotyczące wysyłki rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedającego.

§64

Koszty dostawy produktu, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Uzgodnienie takie wymaga formy pisemnej.

§65

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą wydania towaru Kupującemu. Jeżeli towar ma być przesłany przez RENZ do miejsca, wskazanego przez Kupującego, wydanie zostanie dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§66

Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.

§67

W przypadku, gdy Kupujący nie wskaże lub nieprawidłowo wskaże miejsca dostawy termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania.

§68

Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które nie odpowiada Sprzedający, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z dniem następnym po dniu umówionego odbioru.

§69

Towary uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego.

§70

Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem towaru, RENZ może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. RENZ może również sprzedać towar na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzeczy są narażone na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży RENZ niezwłocznie zawiadomi Kupującego. Po upływie 1 (jednego) miesiąca, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i zażądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej równowartość 50 % (pięćdziesięciu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.

§71

W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać niezwłocznie przesyłkę pod kątem wad, ubytków i innych uszkodzeń w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Obowiązany jest również w takim przypadku powiadomić RENZ, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu dostawy, pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec RENZ z tego tytułu.

§72

Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym.

 

VI. GWARANCJA, RĘKOJMIA

§73

Przywoływane w dokumentach handlowych specyfikacje materiałowe, atesty lub wyniki badań nie stanowią zapewnienia co do jakości towaru i/lub usług. Zastrzeżenie to dotyczy także publikacji lub publicznych wypowiedzi Sprzedającego odnoszących się do jakości towaru.

§74

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

§75

Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Sprzedającego kartę gwarancyjną i dowód zakupu i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedającego. Uprawnienia z gwarancji nie przysługują Kupującemu, jeżeli nie okaże on karty gwarancyjnej i dowodu zakupu przy zgłoszeniu reklamacji.

§76

RENZ udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty dostarczenia towaru. Odpowiedzialność RENZ z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy.

§77

Sprzedający dokona naprawy gwarancyjnej (jeżeli towar jest objęty gwarancją) w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz dostępności i możliwości czasowych serwisantów.

§78

Przed wysyłką towaru objętego roszczeniami gwarancyjnymi do Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym w celu weryfikacji uszkodzenia przez konsultantów technicznych, bądź ustalenia sposobu dostarczenia towaru do Sprzedającego i uzyskania numeru RMA.

§79

Kupujący zgłasza roszczenia gwarancyjne pisemnie drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną na adres mail: sprzedaz@renzgroup.pl.

§80

Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy towaru.

§81

Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§82

Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych, w całości lub w części, wskutek:

a)       nieprawidłowego zastosowania i obsługi Produktu, niezgodnie z przeznaczeniem;

b)      niezwykłego, niewłaściwego, niefachowego lub niedbałego i nieprawidłowego użytkowania Produktów;

c)       nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania;

d)      nieprawidłowego montażu składowania lub konserwacji;

e)       napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta;

f)       działania siły wyższej;

g)      uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Sprzedającego, a spowodowane w szczególności przez: uszkodzenia mechaniczne czy też inne czynniki zewnętrzne;

h)       nieprawidłowego transportu;

i)        zużycia będącego następstwem normalnego korzystania z towaru;

j)        tego, że produkt był modyfikowany lub przetwarzany;

k)      gwarancja nie obejmuje sytuacji, w których wada polega na ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych;

§83

Odpowiedzialność RENZ z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również wad wynikłych z wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub przez osoby trzecie.

§84

Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.

§85

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów Kupujący ma obowiązek terminowego przeprowadzania tych prac na własny koszt.

§86

Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności, gdy:

a)      karta gwarancyjna lub dowód zakupu towaru będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe jest odczytanie znajdujących się w nich danych lub gdy w jakikolwiek sposób zmieniono ich treść;

b)     osoby inne niż Sprzedający dokonały ingerencji w towar, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany, naprawy;

§87

Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie Produktu za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne.

§88

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Sprzedawcę.

§89

Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem, w tym szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.

§90

RENZ może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na indywidualnie uzgodnionych zasadach, które są odpłatne.

§91

Kupujący jest zobowiązany umożliwić RENZ zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie. RENZ może powołać niezależnego rzeczoznawcę do zbadania reklamacji. Kosztami ekspertyzy może zostać obciążony Kupujący, jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne, w całości lub w części.

§92

RENZ ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec RENZ przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

§93

Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

§94

Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowane Produkty w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

§95

W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez RENZ jest pisemne/mailowe zgłoszenie, oraz przesłanie dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego.

§96

W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów transportu w obie strony w przypadku, gdy naprawa z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana.

§97

W przypadku gdyby naprawa była niemożliwa bądź generowała zbyt wysokie koszty RENZ ma prawo do wymiany reklamowanego Produktu na nowy. Decyzję w tym zakresie może podjąć tylko RENZ.

§98

Produkty mogą zostać zwrócone przez Kupującego tylko wówczas, gdy RENZ wyrazi na to zgodę na piśmie i na warunkach określonych przez Strony.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE

§99

Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

§100

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

§101

Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który wywołał szkodę – uwidocznionej na fakturze Sprzedającego. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

§102

Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem przez Kupującego bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Sprzedającego lub prace naprawcze przeprowadzane przez Kupującego lub osoby trzecie.

§103

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru danego produktu RENZ przez Kupującego lub z niewłaściwego zaprojektowania układu produktów RENZ przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego odpowiadają jego potrzebom.

§104

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.

§105

Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.

§106

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Sprzedającemu z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z towarem i/lub usług, wówczas Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Sprzedającego, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Sprzedającego w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§107

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

§108

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia przez Kupującego zmian w przedmiocie umowy mających wpływ na czas produkcji, montażu lub uruchomienia towaru, niewykonania przez Kupującego jego obowiązków lub na skutek innych okoliczności leżących po stronie Kupującego.

§109

W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Jeżeli rezygnacja przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru lub odstąpienie przez Kupującego od umowy nastąpią po rozpoczęciu produkcji, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. Kara umowna może być też potrącona przez Sprzedającego z otrzymanymi od Kupującymi płatnościami za towar.

 

VIII. ZWROT TOWARU

§110

Dopuszcza się zwrot zakupionego towaru na zasadach określonych poniżej i za zgodą RENZ.

§111

Zwrotowi może podlegać wyłącznie towar:

a)  w stanie pierwotnym (Stan Pierwotny) tj. towar w stanie nienaruszonym do stanu w jakim wydano go z magazynu Sprzedającego;

b)  w stanie umożliwiającym przywrócenie do Stanu Pierwotnego, przy czym wszelkie koszty związane z przywróceniem do Stanu Pierwotnego pokrywa Kupujący;

c) nie instalowany ani nie użytkowany;

d) nie pochodzący z ekspozycji.

§112

Zgłoszenie towaru do zwrotu wraz z podaniem przyczyny zwrotu należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaż@renzgroup.pl. Podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu – faktura VAT, a jego dostarczenie do Sprzedającego wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie elektronicznej.

§113

Sprzedający rozpocznie procedurę zwrotu towaru niezwłocznie po jego przekazaniu przez Kupującego i zostanie ona zakończona nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

§114

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w szczególności w sytuacji, gdy:

a)       nie ma możliwości przywrócenia towaru do Stanu Pierwotnego;

b)      towar został wycofany z oferty Sprzedającego (obowiązującą ofertę produktową stanowi cennik Sprzedającego opublikowany na www.renz.com.pl);

c)       towar został wyprodukowany w wersji specjalnej nie podlegającej standardowej rotacji towaru.

§115

Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy zwrotu towaru podejmuje Sprzedający, o czym w drodze elektronicznej zawiadamia Kupującego.

§116

O ile zwrot towaru nie wynika z winy Sprzedającego to koszty związane z transportem towaru do magazynu Sprzedającego pod adresem jego siedziby ponosi Kupujący.

§117

Towar przysłany bez dopełnienia wymogów, o których mowa w §110 i §111 nie będzie przyjęty do magazynu Sprzedającego i zostanie zwrócony do Kupującego na jego koszt.

§118

W przypadku zgody na zwrot towaru, będzie on rozliczany fakturą korygującą. W przypadku wystawienia faktury za przywrócenie towaru do Stanu Pierwotnego zwracana kwota Kupującemu zostanie pomniejszona o wartość tych kosztów.

 

IX. KORESPONDENCJA – ADRES

§119

Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§120

Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

 

X. KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA

§121

Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową Sprzedającego i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym.

§122

Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Sprzedającego, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.

§123

Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych przez aktualnych i przyszłych pracowników, współpracowników, wspólników, jak również po ustaniu stosunku pracy (zakończeniu współpracy z Kupującym).

§124

Niezależnie od powyższego, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem, jak również do zapobieżenia dalszym naruszeniom Informacji poufnych.

§125

Kupujący zobowiązuje się do:

a)       wykorzystywania Informacji poufnych jedynie w sposób zgodny z OWH;

b)      zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, nie ujawniania, ani nie przekazywania ich osobom trzecim;

c)       podejmowania wszelkich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Informacji poufnych.

§126

Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy:

a)       Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH;

b)      Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co zostanie wykazane ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;

c)       obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;

d)      Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.

§127

Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

§128

Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków:

a) nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego oraz

b) nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Sprzedającego.

 

XI. DANE OSOBOWE

§129

RENZ jest administratorem danych osobowych Kupującego. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z RENZ i jej realizacji. Dane osobowe nie będą przekazywane przez RENZ do państw trzecich lub do organizacji niezapewniających standardu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnego z przepisami RODO. Dane osobowe mogą być przez RENZ przekazywane podmiotom współpracującym z RENZ przy wykonywaniu umowy z Kupującym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczenia przez RENZ, w szczególności do podwykonawców RENZ, firm kurierskich, świadczących usługi informatyczne. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych przez RENZ. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez RENZ wskazuje się następujące dane kontaktowe: rekrutacja@renzgroup.pl.

XII. KLAUZULA SALWATORYJNA

§130

Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

§131

Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§132

Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.renz.com.pl.

§133

W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§134

Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.

§135

Wszelkie zmiany umów zawartych pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§136

Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszych Warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

§137

Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

§138

Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Kupujący nie jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język angielski.

§139

Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim. W razie sporządzenia tłumaczenia OWH na język obcy, w razie rozbieżności między wersją w języku polskim a tłumaczeniem na język obcy, wiążąca będzie wersja w języku polskim.

 

Dokument do pobrania: 

OGÓLNE-WARUNKI-HANDLOWE_1.0-003-1.pdf (166 pobrań)

RENZ Sp. z o.o.

||
ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki ||
tel.: +48 61 81 98 600 || fax.: +48 61 62 42 834 || e-mail: sprzedaz@renzgroup.pl